HUYNH H

Xu hướng tác giả

Nhóm đồng tác giả

Nữ Nam Nước ngoài
Nội dung đang được cập nhật!

Tài liệu

The Usefulness of the Bock Model for Scoring With Information from Incorrect Responses

  • Tác giả tham gia: HUYNH H, CASTEEL J
  • Năm sản xuất: 1987
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Factors Related to Medical Students Research Activities

Statistical Consideration of Mastery Scores

  • Tác giả solo: HUYNH H
  • Năm sản xuất: 1976
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Determination of Mastery Scores When Instructional Units Are Linearly Related

  • Tác giả tham gia: HUYNH H, PERNEY J
  • Năm sản xuất: 1979
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tạp chí

Không có nội dung!

FERRARA S

BAGHI H

COLLIVER IA

CASTEEL J

ADAIR JG

HALEY HB