2020 Research On Equity and Sustained Participation In Engineering, Computing, and Technology, Respect 2020 – Proceedings

  • 05/08/2021
  • Đơn vị xuất bản:
    INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC.
  • Phạm vi/ Lĩnh vực:
  • Dự án:
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TẠP CHÍ KHÁC