• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Research Choice: Pragmatism in Conducting Research About University-enterprise Collaboration in the Vietnamese Context [opcin De Investigacin Pragmatismo En La Investigacin Sobre La Cooperacin Entre Universidades Y Empresas En El Contexto Vietnamita] [escolha Da Investigao: Pragmatismo Na Conduo De Investigao Sobre a Colaborao Universidade-empresa No Contexto Vietnamita] [choix De La Recherche: Le Pragmatisme Dans La Ralisation Des Recherches Sur La Collaboration Universit-entreprise Dans Le Contexte Vietnamien]

Research Choice: Pragmatism in Conducting Research About University-enterprise Collaboration in the Vietnamese Context [opcin De Investigacin Pragmatismo En La Investigacin Sobre La Cooperacin Entre Universidades Y Empresas En El Contexto Vietnamita] [escolha Da Investigao: Pragmatismo Na Conduo De Investigao Sobre a Colaborao Universidade-empresa No Contexto Vietnamita] [choix De La Recherche: Le Pragmatisme Dans La Ralisation Des Recherches Sur La Collaboration Universit-entreprise Dans Le Contexte Vietnamien]

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC