• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Predicting Student’s Appraisal of Feedback in an Its Using Previous Affective States and Continuous Affect Labels from Eeg Data

Predicting Student’s Appraisal of Feedback in an Its Using Previous Affective States and Continuous Affect Labels from Eeg Data

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC