• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Generating Data-driven Hints for Logic Exercises in Intelligent Tutoring Systems for Teaching Mathematical Logic: the Hint Factory

Generating Data-driven Hints for Logic Exercises in Intelligent Tutoring Systems for Teaching Mathematical Logic: the Hint Factory

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC