• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Eliciting and Displaying Diagnostic Reasoning During Educational Rounds in Internal Medicine: Who Learns from Whom?

Eliciting and Displaying Diagnostic Reasoning During Educational Rounds in Internal Medicine: Who Learns from Whom?

  • 31/03/2022
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC