• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Educating Sustainability Through Hackathons in the Hospitality Industry: a Case Study of Scandic Hotels

Educating Sustainability Through Hackathons in the Hospitality Industry: a Case Study of Scandic Hotels

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC