• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Can Combined Online and Face-to-face Continuing Medical Education Improve the Clinical Knowledge and Skills of Family Doctors in Vietnam? a Cluster Randomised Controlled Trial

Can Combined Online and Face-to-face Continuing Medical Education Improve the Clinical Knowledge and Skills of Family Doctors in Vietnam? a Cluster Randomised Controlled Trial

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC