• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Can a Family Medicine Rotation Improve Medical Students Knowledge, Skills and Attitude Towards Primary Care in Vietnam? a Pre-testpost-test Comparison and Qualitative Survey

Can a Family Medicine Rotation Improve Medical Students Knowledge, Skills and Attitude Towards Primary Care in Vietnam? a Pre-testpost-test Comparison and Qualitative Survey

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC