ASSOCIATION BETWEEN TOBACCO USE, DEPRESSION, AND ANXIETY: A CROSS-NATIONAL STUDY AMONG UNIVERSITY STUDENTS FROM 30 LOW-AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES

  • 31/03/2022
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

THIS STUDY AIMED TO INVESTIGATE THE ASSOCIATION BETWEEN TOBACCO USE AND DEPRESSION AND ANXIETY IN A CROSS-NATIONAL STUDY AMONG UNIVERSITY STUDENTS FROM 30 PREDOMINANTLY LOW-AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES . SELF-REPORT SURVEY DATA WERE COLLECTED FROM 23 073 UNIVERSITY STUDENTS (58 .0% FEMALE), WITH A MEAN AGE OF 20 .8 YEARS (SD = 2 .5) . FOLLOWING LOGISTIC REGRESSION ANALYSES, TOBACCO USING UNIVERSITY STUDENTS WERE MORE LIKELY TO HAVE DEPRESSIVE SYMPTOMS AND ANXIETY (POSTTRAUMATIC STRESS SYMPTOMS = PTSS) THAN NON-TOBACCO USING STUDENTS . GENDER STRATIFIED ANALYSIS FOUND ASSOCIATIONS BETWEEN TOBACCO USE AND DEPRESSIVE SYMPTOMS WERE STRONGER AMONG WOMEN THAN MEN . THE ASSOCIATIONS BETWEEN TOBACCO USE AND ANXIETY (PTSD) SYMPTOMS WERE STRONGER AMONG MEN THAN WOMEN . IN THIS LARGE CROSS-NATIONAL STUDY, CURRENT TOBACCO USE WAS SIGNIFICANTLY ASSOCIATED WITH DEPRESSION AND ANXIETY (PTSD) SYMPTOMS . TOBACCO USE PREVENTION EFFORTS CAN HELP ALLEVIATING MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG UNIVERSITY STUDENTS . 2017 AFRICA SCHOLARSHIP DEVELOPMENT ENTERPRIZE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC